Vitko poslovanje in lansiranje novih produktov

Vitko poslovanje je odgovor na kompleksno poslovno okolje. Podjetjem svetujemo pri razvoju in skaliranju novih produktov in poslovnih modelov s pomočjo vitkih in agilnih metod metod.
Pospešujemo inoviranje in v podjetja uvajamo koncepte agilnega vodenja.

Več kot 95% novih produktov ali storitev ne uspe na trgu. Obenem je drastično lažje upravljati z obstoječim ponudbenim portfeljem, kot pa vzpostaviti novega. Kot odgovor na negativne rezultate je v zadnjem desetletju nastal nabor novih metodologij in priporočil in dobrih praks, katerih cilj je močno zmanjšati tveganja pri naložbah v razvoj, trženje in širitev poslovanja.

V ekipi Inhouse Consulting smo skozi leta izkušenj in dela s “start-up”, “scale-up” ter inovativnimi in razvojnimi podjetji vzpostavili nabor dobrih praks in metodologij s katerimi vas opolnomočimo pri lansiranju novega produkta ali storitve in vam pomagamo pri širitvi poslovanja z novim ponudbenim portfeljem. 

Obenem pa pri vseh naših naročnikih aktivno implementiramo vitke in agilne metodologije, s katerimi dosegamo bistveno hitrejše prilagajanje spremembam na trgu. V današnjih kompleksnih poslovnih okoljih namreč uspevajo ravno najbolj agilna podjetja, še posebej pa to velja pri inoviranju, razvoju in lansiranju novega ponudbenega portfelja.

VITKO POSLOVANJE IN INOVIRANJE

Metode vitkega inoviranja zagovarjajo takojšnjo vključitev potencialnih kupcev v razvoj, redno preverjanje hipotez na trgu, postopni ciklični in agilni razvoj ter hitro prilagajanje potrebam trga ter naročnikov. 

Z vitkim pristop je bistveno lažje tudi mednarodno sklairanje produktov, saj tak pristop zahteva manj virov, zagotavlja hitrejše povratne informacije s trga, doseganje točke preloma pa se močno skrajša.

Vitko poslovanje (“lean startup”, “lean production”, “lean corporate”) je vse pogosteje v uporabi, tako med start-upi, kot tudi v velikih podjetjih in drugih organizacijah, torej vsepovsod, kjer se razvija nov izdelek ali storitev v izjemno negotovih okoliščinah. Podjetjem pomagamo osvojiti vitke metode razvoja produktov, z namenom, da širijo svoj produktni portfelj z izdelki in storitvami na mednarodnih trgih.

Vitko poslovanje in vitke metode zajemajo naslednje aktivnosti, orodja in korake:

 • Definiranje vizije ter odgovora na vprašanje »zakaj«
 • Priprava kanvasov (okvirjev), zapis hipotez in iteriranje hipotez
  • Kanvas problem-rešitev
  • Vitki okvir (kanvas produkt-trg)
  • Poslovni okvir
 • Strategija in ogrodje za postavljanje in testiranje hipotez
 • Priprava intervjujev za odkritje kupcev in iskanje zgodnjih posvojiteljev
 • Postavitev metrik “inovacijskega računovodstva” za spremljanje napredka
 • Tranzicija iz faze iskanja v fazo izvedbe
 • Vzpostavitev agilnega vodenja in projektiranja projekta
 • Snovanje strategije trženja, implementacija, ter pospeševanje le te

VITKA VZPOSTAVITEV IN ŠIRITEV POSLOVANJA NA MEDNARODNE TRGE - SKALIRANJE

Po identifikaciji t.i. “product-market fit”-a z uporabo vitkih metod, podjetjem pomagamo tudi pri skaliranju novih produktnih linij na mednarodne trge. To zajema predvsem vzpostavitev sodobnih pristopov marketinga in prodaje za nove inovativne produkte, kar omogoča hitro mednarodno rast. V vitki metodologiji to pomeni vzpostavitev “motorja rasti podjetja”.

Vitko skaliranje na mednarodne trge zajema:

 • Zasnova strategije sistematičnega vstopa na tuje trge z lokalizacijsko komponento
 • Testiranje različnih prodajnih in marketinških taktik, ki omogočajo skaliranje
 • Vzpostavitev “inbound” mednarodnega marketinga
 • Vzpostavitev “outreach” in “account based marketing” pristopov
 • Vzpostavitev sklopa orodij za digitalizirano prodajo (CRM,…)
 • Vzpostavitev partnerskih ekosistemov

Agilni management

Poslovno okolje se danes hitro spreminja, postalo je povsem nepredvidljivo. Posledično je dolgoročno planiranje toliko težje oziroma skoraj nemogoče. Poslovne plane je potrebno redno prilagajati glede na dogajanje na trgu ter na podlagi povratnih informacij kupcev. Na spremembe je potrebno odreagirati hitro in odločno, pri čemer morajo biti odločitve še vedno dobre in podkrepljene s podatki. Agilno vodenje ponuja sklop novih orodij za takšne izzive.

Podjetjem pomagamo pri vpeljavi agilnih metod vodenja, kjer gre za prilagojene koncepte razvoja programske opreme po SCRUM metodi. Primeri tovrstnih konceptov agilnega vodenja, ki jih pomagamo podjetjem vpeljati v poslovanje:

 • Oblikovanje samoorganiziranih ekip in jasno definiranje vlog
 • Zapis “backloga” aktivnosti in redno ažuriranje nalog
 • Zapis aktivnosti v obliki “user story”-jev
 • Izvajanje rednih tedenskih šprintov 
 • Vizualizacija dela na Kanban tabli
 • Uvedba dnevnih usklajevalnih sestankov (daily standup – 15 min zjutraj)
 • Sestanki refleksije za neprestano izboljševanje ekipe
 • Uporaba orodij (npr. Jira. Monday,..) v podporo agilnemu managementu ipd.

V sklopu procesa imamo izdelana vsa potrebna orodja, predloge, dokumente in znanje, ki so potrebni, da profesionalno, natančno izvedemo proces razvoja novih produktov po vitkih metodah oziroma za izvajanje agilnega managementa.