Strateško načrtovanje

Pomagamo vam izpeljati celoten proces revitalizacije vizije ali izdelave zmagovalne strategije podjetja, oddelka ali rešitve, ki ne ostane zgolj zapisan sklop nerealiziranih ciljev ali tehnično dovršen dokument, ki počiva v predalu.

Strateško načrtovanje je ključ do uspeha vsakega podjetja. Dobra pripravljena vizija in strategija jasno ter razumljivo kažeta, kako se bo podjetje razvijalo v prihodnosti in dosegalo čim hitrejšo rast. Ključ dobre vizije in strategije je apliciranje pozicije moči podjetja na najbolj obetavno priložnost

STRATEŠKO NAČRTOVANJE: VIZIJA PODJETJA

Če ne vemo, kam želimo, je vsaka pot prava. Vizija je jasna slika, kjer želi podjetje biti v prihodnosti, v katero smer se želi razvijati glede na trenutno pozicijo na trgu. Vizija je neke vrste kompas za vse zaposlene v podjetju, njena ključna naloga pa je, da združuje vse deležnike.

Z jasno vizijo torej definiramo, kakšen je naš končni cilj. Vsaka vizija pa mora biti podkrepljena tudi z jasno strategijo, drugače je zgolj iluzija.

STRATEŠKO NAČRTOVANJE: STRATEGIJA PODJETJA

Na podlagi vizije podjetja je ključna izdelava strategije za doseganje zastavljene vizije. Strategija jasno definira koncentracijo virov podjetja ter aplikacijo nepoštenih prednosti na področja, ki lahko prinesejo najboljše rezultate za rast in razvoj podjetja.

Vsebinski elementi, ki jih naslavlja strategija:

 • Analiza stanja podjetja na trgu v primerjavi s konkurenti.
 • Ključne priložnosti razvoja in rasti podjetja.
 • Kritične točke in ovire pri rasti in implementaciji strategije.
 • Izbor nekaj ključnih strateških ciljev, ki se med seboj povezujejo.
 • Načrt koordinacije in osredotočanje akcije (operativna izvedba in implementacija).

Skozi vodenje procesa pisanja strategije pomagamo izluščiti nekaj ključnih strateških ciljev podjetja, kjer se lahko dosegajo multiplikativni učinki, prav tako pa skozi proces skušamo čim več internih silnic (oddelkov) uskladiti in usmeriti proti zapisanim skupnim ciljem.

TIPIČNE NAPAKE V STRATEGIJI

Skoraj vsako podjetje ima zapisano neke vrste strategijo. Malo podjetij pa ima izdelano resnično dobro strategijo, kako premagati konkurente. Preprečimo, da ima vaša zapisana strategija katero koli izmed tipičnih napak:

Zgolj zapis vizije in internih želja, brez konkretnega načrta in redistribucije virov.

 • Pri nastanku strategije ne sodelujejo ključni kadri, zato se s strategijo ne poistovetijo.
 • Preveč ciljev, ki niso med seboj povezani.
 • Strategija ni prelita v operativne izvedbene projekte.
 • Strategija ne upošteva organizacijskih omejitev in kako bodo ti premagani.

POSTOPEK IZDELAVE STRATEGIJE​

Izdelava strategije tipično poteka po naslednjem procesu:

 • Popis vidikov lastnikov, vrhnjega menedžmenta in ključnih kadrov na rast podjetja.
 • Priprava sinteze vseh videnj.
 • Neodvisna analiza trga in internih dokumentov.
 • Priprava izhodiščnega dokumenta.
 • Komentiranje izhodiščnega dokumenta s strani deležnikov in skupen izbor prioritet.
 • Priprava več iteracij dokumenta in usklajevanje.
 • Potrditev dokumenta.
 • Priprava in izvedba interne komunikacije nove strategije.
 • Podpora pri alokaciji virov, pripravi prioritetnih projektov in operativnih načrtov.

DRUGI ELEMENTI STRATEGIJE

V sklopu izdelave strategije posodobimo oziroma jasno definiramo tudi (obstoječo/želeno):

 • organizacijsko shemo,
 • organizacijsko kulturo,
 • ključne vrednote podjetja,
 • produktni portfelj.

Naša storitev ni, da pripravimo strategijo namesto managementa, ker to ni mogoče. Naša storitev je, da kot zunanji pomagamo izpeljati proces, skozi katerega nastane strategija, ki je vsebinsko in tehnično smiselna ter ustrezna, obenem pa vključuje tudi plan implementacije.