Poslovni načrt

Izdelujemo profesionalne poslovne načrte, ki jih podjetja običajno potrebujejo za pridobitev novih virov financiranja – tveganega kapitala, dolžniškega financiranja ali nepovratnih sredstev.

Poslovni načrt je dokument, ki na 20–40 straneh združuje vse ključne informacije o načrtih določenega podjetja – od vizije in ključnih strateških ciljev podjetja do predstavitve dogajanja na trgu, ključnih prednosti pred konkurenti ter načrtovanihstrategij za doseganje poslovnih ciljev.

S poslovnim načrtovanjem si tudi postavimo konkretne strategije in cilje, ki jih poslovodstvo ima namendoseči, vključno s predstavljenimi načrtovanimifinančnimi učinki.

ZAKAJ POSLOVNI NAČRT?

Poslovni načrt se običajno izdela za zunanje partnerje (banke, poslovne angele, investicijske sklade …), lahko pa tudi z namenom boljšega internega odločanja.

Glavni motivi za izdelavo poslovnega načrta so:

Optimizacija poslovnih procesov in spodbujanje operativne odličnosti v organizacijah dokazano prispeva k večji produktivnosti posameznikov, ekip in podjetja kot celote, prav tako pa k zadovoljstvu naročnikov in zaposlenih.

 • pridobitev bančnega financiranja,
 • zbiranje tveganega kapitala,
 • prijava na nepovratna sredstva,
 • sistematična preveritev poslovne ideje,
 • priprava načrta izvedbe.

Danes zaradi dinamičnega poslovnega okolja okorno poslovno načrtovanje pri nekaterih deležnikih, kot so investitorji tveganega kapitala, ni več aktualno. Namesto poslovnega načrta investitorji pričakujejo predstavitev s predstavitvijo poslovnega modela in ključnih metrik glede na fazo rasti podjetja. Po potrebi poslovno načrtovanje usklajujemoz drugimi metodami.

 

PROCES NASTAJANJA

Poslovni načrt nastaja na podlagi analitičnega in kreativnega procesa, ki se skozi različna poglavja prepletata:

 • Analitični proces, katerega rezultat so različne vrste analiz in posnetkov stanj. Izvedene analize omogočajo, da bolje razumemo poslovno okolje, ustrezno strateško pozicioniramo podjetje, ovrednotimo velikost trga in možnost rasti. Prav tako pridobimo vhodne podatke za pripravo strategije trženja, zaščite intelektualne lastnine ter drugih podjetniških strategij.
 • Kreativni proces skozi poslovno načrtovanje nam pomaga utrditi strateške prednosti podjetja, definirati zmagovalne strategije, generirati dodatne ideje za ohranjanje neulovljive prednosti podjetja ipd.

VSEBINA POSLOVNEGA NAČRTA

Običajna struktura poslovnega načrta:

 • Povzetek
 • Uvod
 • Problem in rešitev
 • Geni podjetja
  • Vizija
  • Poslanstvo in mantra
  • Vrednote
  • Strateški cilji
 • Analize
  • Makroekonomska analiza (po potrebi)
  • Analiza panoge (po potrebi)
  • Analiza trga
  • Analiza kupcev
  • Analiza konkurence
  • Druge analize (po potrebi)
 • Načrt trženja
  • Marketinški opis proizvoda / storitve
  • Cenovna strategija
  • Distribucija
  • Strategija tržnega komuniciranja
  • Strategija vstopa na trg
 • Proizvodni in storitveni načrt
 • Načrt razvoja podjetja
 • Podjetniški tim in načrt kadrov
 • Terminski načrt
 • Kritična tveganja
 • Finančni načrt
  • Bilanca stanja
  • Izkaz uspeha
  • Izkaz denarnih tokov
 • Kazalniki in grafični prikazi
 • Priloge

Za vas izdelamo profesionalen poslovni načrt, ne glede na panogo ali vrsto poslovnega načrta (zagon podjetja, proizvodnja ali storitve, vstop na domače / tuje trge itn.). V tesnem sodelovanju z vašim vodstvom in drugimi zaposlenimi pripravimo tako vsebinski kot tudi finančni del poslovnega načrta.

DOKUMENTACIJA ZA INVESTITORJE

Za potrebe pridobitve tveganega ali drugega zasebnega kapitala izdelujemo investicijsko dokumentacijo, ki je odvisna od zahtev investitorja in lahko vključuje:

 • One-pager / Teaser,
 • Pitchdeck,
 • analizo trga ter prodajni “pipeline”,
 • predstavitev poslovnega modela,
 • finančni načrt.

DIIP / PIZ / IP

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekte, ki so javno ali javno-zasebne narave, izdelujemo dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP).

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Sodelovali smo že pri nastanku več kot 300 poslovnih načrtov. Poleg profesionalne priprave dokumenta vam zagotovimo tudi:

 • oceno ideje ter poslovne priložnosti,
 • svetovanje pri zastavljeni strategiji v poslovnem načrtu,
 • svetovanje pri uporabi poslovnega načrta (banke, prijava na razpise…),
 • kombiniranje z agilnimi metodami.